Barabás Miklós: Jókai március 15-én (részlet)

„Első Magyarország, azután a respublika” – Jókai Mór és a politikai megosztottság

Hol húzódott az éles határvonal az 1848-49-es magyar politikában a liberális, reformer, patrióta író szerint?

Hirdetés

„1848. mart. 15-én az ébredés hajnalán a már szabad nép zajjal megrohanja a nyomdát s szakadó esőben kapkodja szét a szabad sajtó első termékét: Petőfi »Talpra magyar«-ját. Jókai Mór a nyomdából kijövet, meglátva az esernyők tengerét, így szól a tisztelt polgártársakhoz: »Ez a vitéz forradalmár nép, hogy félti egy kis esőtől kalapját, kabátját, hát még a bőrét!« Erre az ezernyi esernyők becsukódnak és a tisztelt polgártársak nagy tömege zuhogó esőben csukott esernyővel bőrig ázik.”

Ezeket a sorokat Barabás Miklós írta fel annak a festménynek az aljára, amely a fiatal Jókai Mórt ábrázolja, amint a Landerer és Heckenast-nyomda előtt beszédet tart az összegyűlt, esernyős tömegnek 1848. március 15-én – jó tudni, hogy akkor is ugyanolyan esős idő volt, mint idén.

Jókai, a még pályája kezdetén lévő, ifjú titán a forradalmi események egyik kulcsfigurája, aki a későbbiekben is aktív közéleti tevékenységet fejt ki, akkoriban inkább publicisztikai, lapszerkesztői tevékenységével tűnik ki, mint szépírói munkájával. Életképek, Pesti Hírlap, Esti Lapok: közírói ténykedésének fő színterei, amelyek jól jelzik azt az utat, amelyet politikai-világnézeti szempontból bejárt néhány év alatt. És bár leginkább a magyar romantika nagymestereként, a nemzet írófejedelmeként emlékszünk rá, akinek művei – igaz, manapság vitatott – kötelező olvasmányokká váltak, érdemes olvasni publicisztikáját, újságcikkeit is, rendkívül izgalmas látleletet nyújtanak a korról, ez esetben a mágikus ’48- és és ’49-es esztendőkről. Jókai igen termékeny publicista, aki markáns nézőpontból, gyakran szellemesen reagál a politikai folyamatokra, kurrens eszmékre, politikusi megnyilvánulásokra, a főbb társadalmi problémákra, és határozottan állást foglal a felmerülő vitás kérdésekben, aktuális „szekértábor-harcokban” is.

Március idusára visszatérve: a forradalmi irányzatok, áramlatok színszimbolikájának – és azok viselési módjának – akkurátus leírását is Jókainál találjuk, az Életképek április 30-i számában:

„Jelenleg a nemzeti kokárda a reformerek színe, a békés átalakulás embereié, mentül nagyobb e toll vagy kokárda, annál nagyobb az ő istenbeni bizodalmuk és megelégedettségök.

A magyar nemzeti színeknek azonban így kell következniök:

Felül a vörös (nem rózsaszín, hanem vérvörös), közepett a fehér, alól a zöld.

Zöld, fehér, vörös – a mexikói szín.

Zöld, vörös, fehér – az orosz.

Fehér, zöld, vörös pedig az olasz.

Fehér tollat viselnek a kozmopoliták. Ez azt teszi, hogy ott a haza, ahol jól van dolgunk.

Vörös tollat az ultraradicálok, barikádpártiak, demokraták, egy szóval: a malcontentok. Ezek mind igen kuruc gyerekek, illuminációknál ablakaik sötéten maradnak, fáklyás-zenékre nem járnak, senkinek nem éljeneznek, mindenkit polgártársnak neveznek, hivatalt nem vállalnak és kalapot nem emelnek.

Fekete tollat viselnek végre, kik egyáltalában nem akarják hogy kétszáz lépésnyiről le lehessen olvasni a fejük tetejéről a véleményüket. Ezek a legveszedelmesebb emberek.”

Az imént szekértábor-harcot említettem, nem véletlenül. Akik a magyar politikai élet végletes párt- és ideológiai megosztottságát valamiféle új keletű jelenségnek vélik, meglepődhetnek Jókai publicisztikai írásait olvasva. Jókai számára nem volt kérdés, hogy a fenti tipológián belül hová helyezi magát: reformer volt, liberális és hazafi, aki a háromszínű kokárdát viselte; és ő nemcsak a derűlátó márciusi napokon volt „a békés átalakulás embere”, hanem később is az maradt, bár ez a szabadságharcba átcsapó forradalom hónapjaiban, a császári ház és Magyarország közti konfliktusok visszavonhatatlan elmérgesedése idején egyre nehezebbnek bizonyult.

Ezért vállalta el az ún. békepárt – a Béccsel való tárgyalásos megegyezést szorgalmazó, mérsékelt politikai tábor – fórumának, az Esti Lapoknak a szerkesztését, magára zúdítva ezzel a forradalom radikálisainak a bírálatát – akikkel már azelőtt sem ápolt éppen felhőtlen viszonyt (ajánlott olvasmány a témában például az akkoriban igencsak friss eszmének számító „communismus” kapcsán írt pamfletje; nem beszélve arról, hogy később, A jövő század regényében döbbenetes pontossággal látta előre az orosz bolsevizmus huszadik századi térhódítását).

Ezekre a vádakra válaszolva írta, 1849 áprilisának elején – alig egy hónappal az abszolutizmust megerősítő, oktrojált olmützi alkotmány elfogadása után és néhány nappal a függetlenség kinyilatkoztatása, illetve a Habsburg-ház trónfosztása előtt – azokat a jegyzeteket, amelyekben kifejti álláspontját az általa pragmatikus okokból támogatott köztársasági államformáról, a békepártról, a demokratákról és arisztokratákról, és arról, hogy mi az a kibékíthetetlen ellentét, amely elválasztja őt és elvbarátait az egalitárius, radikális forradalmi baloldaltól.

Érdemes ez utóbbit teljes terjedelmében ideidézni, mert túlmutat azoknak a lázas, zavaros napoknak, hónapoknak a történelmi kontextusán, és megfogalmaz, mi több, előrevetít egy olyan politikai és világnézeti szembenállást, amelynek eredőjét sokan a rendszerváltás környékén, vagy a két világháború közti népi–urbánus ellentétben, még korábbról a huszadik század elejének modernizációs vitáiban vélik fellelni. A szabadelvű patrióta Jókai szerint kora politikai megosztottságának forrása a nemzeti kérdéshez, a magyarság nemzeti létéhez való viszonyulásban keresendő; akár jól látta, akár nem, a szempontjai megfontolásra érdemesek. Ami viszont a politikai sárdobálás „odiosus” voltát illeti, kétségkívül igaza volt.

Olvassuk tehát Jókait. Is. És nemcsak a regényeit, hanem a közéleti írásait is.

És nem kizárólag március tizenötödikén.

 

Odiosus elnevezések

Mindig voltak, kivált a magyar közéletnek, szeretett vagy gyűlölt címzetei, miket úgy osztott szét mindenki, amint valakit üldözött vagy kegyelt.

Hajdan a kuruc és labanc, nemrég a pecsovics és liberális, legújabban a republikánus és császári.

Még csak két év előtt is nagyon rossz állapot volt liberálisnak neveztetni; ha valakire ilyen név csak az utcán ráragadt is, az nem kapott hivatalt, az pöreit elvesztette, azt mindenféle vexa érte az ég alatt.

Most épen így vagyunk a császári elnevezéssel. Ebben a népnek, a nemzetnek utálata van kifejezve.

Akkor a császár uralkodott, most a nemzet.

Mi igen sok embert ismerünk, kik két év előtt magukat pecsovicsoknak hagyták nevezni, s most ugyan republikánusok.

Akkor abból volt hasznuk, most emebből. Ők következetesek maradtak.

Hirdetés

Ezen emberek minket, kik őket nem szeretjük, s bizony nem elveikért, minőket tőlük sohasem hallottunk, hanem egész más dolgokért, most elkezdenek bennünket feketesárgának, rojalistáknak, reakcionáriusoknak s több efféléknek nevezgetni.

Mi okuk van rá? Én ugyan nem szoktam akárminő politikai elvemet is keresztapámmá tenni, hanem mégis kérdem, hogy nem iszonyú tirociniumra mutat-e az a politikában, ha valaki egy tőle különböző pártnézetet csak azáltal tud magának megjegyezni, ha azt semmirekellőnek és hazaárulónak nevezi?

A jakobinusok is ellenei voltak a girondistáknak, meg is öletteték őket, de az sohasem jutott eszükbe, hogy őket rojalistáknak nevezzék, pedig elvekben ugyan különböztek.

S nagy kérdés, hogy ha őket le nem győzik, nincs-e elébb félszázaddal egész Európa?

S ti nem tudtok soha rosszabbat mondani a mi elveinkről, mint azt a százszor hallott, de soha nem igazolt ráfogást, hogy azok feketesárgák.

Ez egyébiránt nekem nem fáj. Mondhattok rám, amit tetszik, mondhattok akár veszett rojalistának, csak magatokat ne nevezzétek republikánusoknak, mert az keserű.

A monarchia eszméinek senki sem ártott annyit, mint a monarchák maguk. A respublika eszméinek senki annyit, mint ti magatok.

Egyike a legfülhasgatóbb szónokaitoknak egyszer, hol, hol nem, valami klub-konferencián azt mondta:

„Inkább akarok szabad szláv lenni, mint rabszolga magyar.”

Látjátok, itt van az éles, határozott demarkacionális vonal köztünk és köztetek.

Minden politikai pártnak van egy idoluma, mely körül alárendeltebb eszméi forognak, melynek képét szívében, színeit szalagján viseli, melynek nevét neve mellett hordja, mely elvei között az uralkodó.

E politikai idol tinálatok a respublika.

Minálunk a nemzetiség.

Mi nem tagadjuk meg a ti bálványtoktól a fölséges nevet, ti tagadjátok meg azt a mienktől.

Úgy vagyunk vele, mint a török a prófétáival; elismeri, hogy Mózes is próféta volt, Krisztus is az volt, de neki első a Mahomed.

Nekünk is első Magyarország, azután a respublika.

S ha egyiket fel kellene a másikért áldoznunk, kimondjuk hogy az elsőt választanók.

Kimondjuk, hogy mi e nemzetiséget imádjuk, imádjuk nyelvében, ős jellemében, sajátságaiban, még dallamaiban is, imádjuk mindenek felett.

S ha kell érte tűrnünk, tűrünk érte mindent, még a megaláztatást is.

S nincs a világnak az a magasztos eszméje, mely ennek elvesztéseért nekünk kárpótlást nyújthatna.

Számunkra Magyarország földén kívül nincsen haza, életén kívül élet.

Ti azt mondjátok, hogy a respublika eszméjeért megosztjátok a népfajokkal Magyarországot, földét, nevét, erejét; megtagadjátok, hogy magyarok vagytok, kerestek helyet, hol nem lakik magyar, de lakik a szabadság.

Mi azt mondjuk, hogy inkább leszünk a börtönben, inkább a sírban, de Magyarországon, mint a szabadság levegőjében, de idegen földön.

A ti elveitek titeket boldogítanak, mert ha elvesz Magyarország, marad még a földön elég hely, hol szabad emberek laknak; nekünk hitvallásunk a veszteség esetére csak fájdalmakat ád, mert bennünket e nemzet minden fájdalmaiban osztozni kényszerít.

Ezért vagyunk mi féltékenyebbek népünk lételére, mint ti, ezért őrizkedünk mi kockajátékot játszani, soha vissza nem nyerhető szentségre.

Ebben különbözünk mi tőletek.

Hirdetés